POVRAT, ZAMJENE, REKLAMACIJE I OSTALO

POVRAT, ZAMJENE, REKLAMACIJE I OSTALO

Ukoliko uređaj koji ste naručili trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

U slučaju nezadovoljstva naručenim proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Kako bi ste ostvarili povrat, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju oštećene pošiljke koja se oštetila u transportu, takva oštećenja su vidljiva pri preuzimanju pošiljke. Molimo vas da u tom slučaju, takvu pošiljku ne preuzimate. Kontaktirajte nas kako bi smo u što kraćem roku provjerili i potvrdili stanje pošiljke i poslali novu.

Prilikom preuzimanja pošiljke, ukoliko ustanovite da je prilikom prve uporave uređaj neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bi smo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake: Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije na e-mail info@lin-trgovina.hr. Poslat ćemo vam potvrdu primitka reklamacije i temeljem opisa reklamacije, sljedeće informacije: može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se proizvod vratiti za novac i da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučaju zamjene za novi proizvod ili sa vraćanje novca, na vašu kućnu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća ga u našu trgovinu. U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslati ćemo podatke ovlaštenog servisera.

U slučaju zamjene za novi proizvod ili sa vraćanje novca - kada proizvod stigne u našu trgovinu, šaljemo Vam obavijest o povratu novca ili slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca ili zamjena za novi proizvod biti će odrađena unutar 15 dana, u suprotnom nas kontaktirajte na 047 609 700 ili na info@lin-trgovina.hr.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu i ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima.

Trgovcu se zabranjuje davanje osobnih podataka potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole potrošača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prije nego što potrošač sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o: glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti; nazivu i sjedištu trgovca, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte; maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude razumno izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanju usluge; jamstvu te uvjetima korištenja ako je izdano; ispravama kao što su tehničke upute, upute za uporabu, popis ovlaštenih servisa; funkcionalnosti digitalnog sadržaja.

Nadamo se da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju. Sve svoje prigovore, upite i reklamacije možete uputiti na: Lin trgovina d.o.o., Trg Hrvatskih Branitelja 2, 47000 Karlovac ili na info@lin-trgovina.hr

Poveznica na Europsku platformu za rješavanje sporova uz podatke o nadležnom tijelu za alternativno rješavanje sporova:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s Lin trgovinom d.o.o. (u daljnjem tekstu Lin trgovina) za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Lin trgovine te izvršenim plaćanjem od stane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Lin trgovine i Krajnjeg korisnika.

Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti potrošaču robu u vlasništvo, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu, uključujući bilo koji ugovor koji za predmet istodobno ima robu i uslugu.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno, zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Ugovor se može raskinuti putem bilo koje nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora, svaka strana dužna je vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat novca biti će izvršen nakon što roba bude vraćena, odnosno, nakon što potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi trgovac bio obaviješten prije primitka robe, najkasnije u roku od 14 dana od primitka potvrde da je roba vraćena trgovcu. Povrat robe je potrebno izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obvezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način, Krajnji kupac se može obratiti Lin trgovini na kontakt broj ili e-mail adresu: info@svezakucuidom.com radi informiranja o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog za koje je bilo potrebno utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Trgovac može odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda ili pružanju usluga samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja. Trgovac je dužan prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u poslovnim prostorijama.

Posebne uvjete trgovac može odobriti za: pojedine proizvode ili skupinu proizvoda, pojedine skupine potrošača ili pojedine oblike plaćanja.

Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode ili skupine proizvoda, dužan je istaknuti maloprodajnu cijenu sukladno članku 18. ovoga Zakona, osim ako nije drugačije uređeno posebnim propisima.

Lin trgovina dužna je potrošaču omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, odnosno pružene usluge.

Ispostavljanje računa nije dopušteno naplaćivati.

Na ispostavljanje i sadržaj računa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe posebnih propisa kojima se uređuje obveza ispostavljanja računa.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste odredbe navedenog pravilnika.

Više informacija vezanih uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na sljedećem linku:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.svezakucuidom.com/media/dokumenti/OBRAZAC_ZA_JEDNOSTRANI_RASKID_UGOVORA.pdf

PISANI PRIGOVORI

Lin trgovina omogućuje podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama koje se nalaze na adresi Trg Hrvatskih Branitelja 2, 47000 Karlovac.

Lin trgovina omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa i elektroničke pošte te u svojoj poslovnoj prostoriji.

Radi bržeg utvrđivanja narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe ili broj računa. Lin trgovina će potvrditi Vaš primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaprimljenog prigovora. Evidencija prigovora biti će čuvana na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Lin trgovina dužna je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.